Obchodné podmienky

1. Základné údaje a vymedzenie pojmov

Dodávateľom je spoločnosť Rastislav Fedor-FOXBYT,  so sídlom Kobyly 23, 086 22 Kľušov,

 

Dodávateľ je platcom DPH.
IČO: 35 371 595

DIČ: 1020021310

IČ DPH: SK1020021310
Prevádzka internetového obchodu:
Rastislav Fedor-FOXBYT, Kobyly 23, 086 22 Kľušov,

(Ďalej iba \\\"dodávateľ\\\")


 

Názov a adresa orgánu dozoru, ktorému podlieha naša činnosť: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Presovský kraj:Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk

 

Kontaktné údaje internetového obchodu foxnabytok.sk :

 

E-mail: eshop@foxnabytok.sk

Môžete nás telefonicky kontaktovať počas pracovných dní od 7.30 do 16.00 h. Na Vaše emaily odpovedáme najneskôr do 48 hodín.

 

Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.  

 

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

Kúpna zmluva - jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe objednávok kupujúceho.

 

Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti FOX FURNITURE FABRIC s.r.o. pre nákup prostredníctvom obchodného systému NajlepsieSedacky.sk

 

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 

2. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našej web stránke http:///www.foxnabytok.sk. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako e-mail na našu e-mailovú adresu eshop@foxnabytok.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, faxom, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v internetovom objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa vyžaduje uhradenie platby kupujúcim na účet predávajúceho. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. Záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové, prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení platby za tovar, dostupnosti a prípadného termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

a. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
b. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

 

Nezodpovedáme za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 
Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku  akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia  distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 
Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme  považovať za oprávnenú reklamáciu.

4. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

2. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek zásad tieto bezodkladne oznámiť nám.

 

5. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru \\\"na objednávku\\\", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

· objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

· tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Všetok tovar zakúpený vo virtuálnom obchode NajlepsieSedacky.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu spolu s krátkou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. A to najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy .

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresueshop@foxnabytok.sk.
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa alebo najbližší kamenný obchod predávajúceho, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. A to na náklady zákazníka.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. 

Ak tovar posielate poštou, tak potom doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

7. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-4 týždňov od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Konkrétne miesto odberu si zvolíte v sekcii Košík. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje dodací list, resp. preberací protokol, návod na používanie výrobku a záručný list. V prípade rozvozu tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru do výšky nákupu 500 € (15 063 Sk) hradí kupujúci v konštantnej výške 20 € (602,52 Sk). Pri objednávke tovaru nad 500 € (15 063 Sk) je doprava poskytovaná zdarma v rámci celej SR. 

 

8. Platobné podmienky

Platba za tovar sa uskutočnuje spôsobom pro-forma faktúry v hodnote 50% z celkovej hodnoty Vašej objednávky. Platbu môžete uskutočňiť online  - VÚBeplatby, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. Platba v hotovosti nie je možná. Po prijatí zálohovej platby na náš účet, Vám vystavíme daňový doklad.  Po dodaní objednaného tovaru, či jeho vyzdvihnutí na odbernom mieste, vystavíme vyúčtovaciu faktúru a spolu s dokladom o prijatí zálohovej platby pošleme poštou na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Splatnosť konečnej faktúry je 7 dní. 

9. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Reklamačný poriadok na www.najlepsiesedacky.sk

 

10. Ochrana osobných dát

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dodaciu adresu, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, dodaciu adresu, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Dodávateľ sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo e-mailom. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného mailu predávajúcemu, alebo jednoducho po prihlásení sa do zákazníckeho účtu.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

 

 

Tieto VOP sú platné pre každý uskutočnený a realizovaný obchod so spoločnosťou  FOX FURNITURE FABRIC s.r.o prostredníctvom eshopu na stránkach www.najlepsiesedacky.sk